Kako pornaći nagib bašte?

Nagib zemljišta je sasvim normalna pojava na koju treba uvek računati. Usled dejstva kiše, vetra, živog sveta i raznih geoloških procesa svako zemljište ima svoju karakterističnu portret koji je pun ispupčenja i udubljenja. Teško je naći zemlju čija je površina ravna kao staklo a nemoguće je očekivati da ista bude u pod savršenim uglom od 90° u odnosu na centar zemlje. U zavisnosti od situacije ove izbočine, udubljenja i padine mogu biti i od koristi. U većini slučajeva navedene karakteristike reljefa mogu da naprave žestok problem. Najproblematičniji je nagib jer što je jači tim je gore ali ima leka!

Prvo ga treba pronaći pa zatim oceniti i na kraju ga ispoštovati. Ova tri koraka će vam omogućiti da napravite baštu na skoro svakom terenu.

Kako se uzimaju mere?

Nagib se najlakše pronalazi papirom (po mogućstvu milimtarskom), olovkom i mobilnim telefonom. Postoje i uređaji koji su osmišljeni za brzo i lako analiziranje nagiba ali u većini slučajeva nije vredno kupovati ih ili zvati čoveka koji radi sa njima. Posao se može uraditi i sa stvarima koje su vam pri ruci.

Prvo što treba uraditi je kao pri svakom procesu pravljenja bašte nacrtati parcelu na papiru i naći joj centar. Na parceli se u centru zabada kočić. Dalje treba formirati zamišljenu mrežu preko parcele. Nije bitno da li se mreža poklapa sa ivicama parcele ili je malo veća pošto je zamišljena. Jako bitno da linije zamišljene mreže imaju pravac istok- zapad i sever-jug.  Mreža treba da se sastoji iz kockastih ćelija proizvoljnih dimenzija (5x5m, 10x10m isl). Kretanjem, recimo 10 metara ka severu, i merenjem nadmorske visine dobija se prva kota i na tom mestu se zabada kočić. Deset metara dalje u istom pravcu je sledeća pa opet deset metara sledeća. Ponoviti postupak merenja i zabadanja kočića dok se ne dođe do ivice parcele. Onom ko koristi GPS ovo će biti pesma od posla.

Postupak se ponavlja za sve strane sveta i nakon što se sve obavi i upiše istim postupkom se traže kote na linijama preseka. Kada se dobiju sve kote najteži deo posla je gotov i nasupa zanimljiv deo traženja nagiba.

Kote

Prikaz nacrtane parcele, zamišljene mreže i izmerene nadmorske visine na tačkama preseka linija istok-zapad i sever-jug.

 

Kako se traži nagib?

Nagib je lakše naći ako se brojevi zaokruže na cele npr 220, 225, 230 itd. Na skici se mogu naći tako što se na linijama između ustanovljenih kota stavi tačka na mesto gde bi ta nadmorska visina trebala da bude. Naj bolje je ovo raditi na milimetarskom papiru jer se može dobiti veći stepen preciznosti. Ukoliko ga nemate pri ruci nije problem alo se malo omaši jer ovo su grubi zemljani radovi a ne neurohirurgija.

Prikaz položaja kota sa okruglim brojevima.

Povezivanjem tačaka sa leve ka desnoj strani koje imaju isti okrugli broj dobijaju se konturne linije terena.

Konturne linije

Prikaz konturnih linija terena

Nagib se ucrtava tako što se stavljaju strelice koje se kreću od više tačke ka nižoj.

Pravac nagiba terena

Prikaz nagiba terena

 

Iz priloženog se vidi da se se parcela nalazi u uvali što može da znači da je nekad ovde bilo rečno korito ili vododerina. Razmak između linija nagiba svedoči da je parcela, uglavnom pod blagim nagibom sem u jugoistočnom delu. Konturne linije 222 i 222.50 su jako blizu. Što su konturne linije bliže time je nagib veći i samim tim je teren strmiji  i možda će terasiranje biti neophodno.

Kako nagib utiče na parcelu?

Nagib je usko povezan sa erozijom i nakupljanjem vode. Uz pomoć skice moguće je u bašti naći mesta  na kojim se nakuplja voda i samim tim otvara mogućnost za kopanje bunara. Na većim strminama se javlja potreba za pravljenjem terasa a sama obrada zemljišta mora da se vrši po konturnim linijama. Ukoliko se zemljište pripremi u skladu sa svojim prirodnim osobinama moguće je gajiti na svim zemljištima sem onima na kojima koze pasu pod ručnom!