Mehurasta gar kukuruza (Ustilago Maydis)

Mehurasta gar kukuruza (Ustilago Maydis) je gljivično oboljenje koje napada sve nadzemne delove kukurza.

Simptomi mehuraste gari kukuruza

Manifestuje se u vidu mehurastih izraštaja koji su ustvari kolonije gljivica koje se hrane biljnim sokovima i biljnim tkivom. U početku tumoralni izraštaji su beličasti i kako se kolonija razvija i jača postaju crni. Nakon što pocrne mehuri ubrzo pucaju i oslobađaju spore. Spore se slobodn šire po okolini i zaražavaju druge biljke ili padju na zemljište u kome prezimljavaju.

Učestalost i vreme napada

Mehurasta gar kukuruza se javlja pri vlažnijem vremenu i uglavnom napada mlade biljke. starije biljke nisu izuzete ali šansa da budu napadnute je znatno manja. Ukoliko je odrasla biljka u pitanju najranjivija mesta su mekan, još u potpunosti nenaliven, klip i metlica.

Jake i česte kiše u periodu kada je temperatura preko 20°C su okidač za manifestaciju ove gljivične bolesti.

Prelazni domaćin

Prelazni domaćin je zemljište u kom se spore mehuraste gari kukuruza koje nisu zarazile druge biljke nakupljaju. Te spore ulaze u stanje mirovanja koje može da traje i do nekoliko godina.

Mehurasta gar kukurza (Ustilago maydis) na maldom klipu

Mehurasta gar kukurza (Ustilago maydis) na maldom klipu

 Suzbijanje mehuraste gari kukuruza

Plodored je prva preventivna mera koja se mora uzeti u obzir. Mehurasta gar se retko manifestuje na drugim kulturama i gajenje biljaka koje nisu srodne kukuruzu tj. porodici trava (fam. Poaceae) je jedan od sigurnijih načina za suzbianje mehuraste gari kukuruza. Na parcelu koja je bila zaražena kukurz se može vratiti tek nakon 3-4 godine i to je u skladu sa rotacijom useva koja se koristi u praksi. Krnji plodored iliti dvopoljni sistem gajenja (kukurz-soja, kukurz-soja) se takođe pokazao kao efikasan ali, ako mogućnosti dozvoljavaju, treba koristiti tropoljni sistem smene useva. Višegodišnje uzastopno gajenje kukuruza na istoj parceli (monoultura) se ne preporučuje jer šansa da se manifestije mehurasta gar kukurza je ogromna.

Gajenje otpornih hibirida kukurza na hurastu gar kukuruza je jedno od rešenja koje se preporučuje naročito ako se koristi monokultura ili krnji plodored. Otporno ne znači i imuno tako da rizik od zaraze uvek postoji ali je znatno umanjen.

Duboka jesenja obrada zemljišta izbacuje spore iz dubokog, toplog, sloja zemljišta na hladnu površinu gde spore stradaju usled hladnoće i smrzavanja. Izuzetno delotvorna metoda i toplo se preporučuje.

Direktno suzbijanje putem hemijskih sredstava se može vršiti uvek i pošto jemehurasta gar kukuruza  česta bolest u našem regionu mogu se naći adekvatna sredstva za suzbijanje. Mogu se istaći dva perioda u kojima je rizično vršiti prskanje.

Prvi je tokom oplodnje tj svilanja i metličenja. Prskanjem hemijskih sredstava u ovom periodu može nepovratno oštetiti metlicu i svlu te se izbegava. Drugi je vezan za karencu jer je obavezno ispoštovati minimalan period koji mora da prođe od zadnjeg prskanja do berbe.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.