Pirevina (Agropyrum repens)

Pirevina je takođe poznata kao: Pirika, Tkalac, Pirak.

Pirevina se može naći na:

Ornicama, višegodišnjim zasadima, livadskim formacijama. Pirevina se često koristi za ishranu stoke i cenjena je pašnjačka kultura. Korisiti se i  za vezivanje terena radi sprečavanja erozije, pojave klizišat i sprečavanje odrona.

Pirevina – opis korova:

Korenov sistem je sastavljen od rizoma koji su najvećim delom smešteni na dubini od 10cm. Nazbijenim zemljištima rizomi se nalaze pliće i čak izbijaju na površinu i ozelenjavaju. Rizomi pirevine imaju jako veliku regenerativnu moć, jer se na svakom članku nalazi po jedan pupoljak. Pupoljci su otporni na nepovoljne spoljašnje uslove tako da se lako širi i potiskuje druge vrste. Stablo je uspravno i člankovito visine do 110 cm. Listovi su široki, lisnati i linearni. Cvast je rastresit klas. Plod je krupa. Razmnožava se vegetativno i generativno sa tim što je vegetativni način zastupljeniji.

Cvetanje i klijanje:

Odigravaju se u prolećnom i jesenjem.periodu. Period cvetanja i klijanja nisu od suštog značaja pri razmatranju mera borbe jer pirevina je opasna zato što se razmnožava vegetativnim putem.

Preventine mere:

Plodored sa većim učešćem krmnog bilja radi iznurivanja rizoma i malčiranje. Putem malčiranja se korovu blokira pristup suncu što sprečava njegov rast i razvoj. Vremenom rizom koji se nalazi u zemlji se izmara i propada.

Više o malčiranju možete saznati ovde

Pirevina kao pašnjačka kultura

Pirevina se u voćnjacima i vinogradima može iskoristi kao trava za napasanje stoke i živine. Napasanjem životinja se svi korovi drže pod kontrolom i stoka obožava pirevinu dok je živina u potpunosti uništava.

pirevina-2

Mehaničke mere:

Isušivanje rizoma tokom leta i izmrzavanje rizoma tokom zime. Bilo koji vid obrade tzemljištra koji se zasniva na seckanju korova je kontraproduktivan. Što se pirevina više seče time se brže širi jer svaki odsečak rizoma daje novu biljku koja će razvijati nove rizome.

Ukoliko se pirevina uklanja okopavanjem i kultiviranje preporučuje se redovnost. Redovno uništavanje korova će izmoriti razvijen rizom. Mladi rizomi će biti oštećeni pre nego što formiraju pupoljke i bivaju izbačeni na površinu gde ih sunce suši.

Hemijsko suzbijanje

U gustim usevima je moguće izvršiti predsetveno subijanje metodom provokacije korova. U prolećnom periodu gusti usevi koji su na jesen bili posejani su znatno razvijeni i zauzimaju najveći deo gajenje površine. Pojava pirevine je moguća i najverovatnija po ivici parcele.

U širokoredim usevima postoji mogućnost primene herbicida koji su namenjeni za suzbijanje pirevine. Sredstva se skoro svake godine menjaju jer je pireina poznata po tome da brzo stiče otpornost na herbicide tako da to što je trenutno u ponudi je najčešće i najdelotvornije sredstvo.

U voćnjacima i vinogradima je moguća primena totalnih herbicida namenjenih za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.