Sirak (Andropogon sorghum)

Sirak je biljka koja ima različite upotrebe. Koristi se za ishranu ljudi. Iz stabljike šećernog sirka dobija se sirup sa 10-15% šećera koji se sir1koristi u poslastičarstvu.

U ishrani stoke koristi se zrno kao koncentrovana stočna hrana. Vrlo je pogodan za ishranu živine i svinja.

Zelena masa sirka koristi se za ishranu stoke u svežem stanju, za pripremanje silaže i za ispašu. Kod ishrane stoke zelenom svežom masom ili ispašom moramo biti obazrivi. Naime, sirak sadrži alkaloid durin, koji u organima za varenje prelazi u cijanovodoničnu kiselinu koja može dovesti do uginuća stoke. Zato se ne preporučuje ispaša na poljima sa mladim biljkama. Zelena masa se daje stoci tek kada odleži na otvorenom prostoru u tankom sloju nekoliko sati. Kod silaže nema opasnosti po stoku.

U asortimanu su zastupljene sorte za ispašu. Posle ispaše ili kosidbe, biljke se brzo oporave i daju nov otkos , odnosno novu pašu.

Industrijskom preradom zrna dobija se od sirka špiritus, a korisiti se i u industriji piva.

Kod nas, a posebno u Vojvodini, najviše se gaji tehnički sirak. Od sir2metlice ovog sirka spravljaju se metle i četke, a zrno se koristi za ishranu stoke. Stabljika je male hranljive vrednosti i nije za ishranu stoke.

Neke sorte iz ove grupe pogodne su kao sirovina za dobijanje hartije.

Plodored

 • Sirak dobro uspeva posle svakog preduseva. Važno je da predusev ostavlja zemljište čisto od korova.
 • Osetljiv je na monokulturu i brzo vraćanje na istu površinu.
 • Najbolji predusevi su: strna žita, jednogodišnje i višegodišnje mahunarke, a od okopavina šećerna repa i suncokret. Uglavnom svi predusevi koji se rano ili ranije odnose sa zemljišta su dobri, jer ostavljaju dosta vremena za obradu zemljišta.
 • Sirak iscrpljuje zemljište , zato spada u grupu loših preduseva. Posle sirka nastaje azotna depresija, te treba izbegavati setvu pšenice posle sirka.

Potrebne količine čistih hraniva su sledeće:

 • 80-90 kg/ha azota
 • 120-150 kg/ha fosfora
 • 120 kg/ha kalijuma
 • 20-40 t/ha poluzgorelog stajnjaka

Kalendarski prikaz radova

Mart

 • Pred osnovnu obradu unosi se u zemljište celokupna planirana količina stajnjaka fosfora i kalijuma;
 • Osnovna obrada zemljišta na dubinu od 25-35 cm. U slučaju primenjivanja sistema dva oranja duboko oranje koje se izvodi u ovom mesecu računa se kao drugo oranje.

April

 • Dopunska obrada se vrši nekoliko dana pred setvu. Ukoliko se setva vrši kombinovanom mašinom (setvospremač+sejalica) dopunska obrada i setva se mogu izvršiti u jednom prohodu.
 • Pred setvu se unosi 2/3 planirane količine azotnog đubriva.
 • Setva se vrši u drugoj dekadi aprila meseca.
  Sirak metlaš se seje na 52-53 cm međuredno i 15 cm u redu.
  Šećerni sirak i sirak za silažu se seju na 50-60 cm međuredno i 10-15 cm u redu.
  Dubina setve za sve vrste sirka je 3-5 cm.
 • Tretiranje herbicidima se vrši u periodu posle setve a pre nicanja.
 • Početak perioda u kome je moguć napda larvi skočibuba ( žičnjaka) i lisnih vaši.

Maj

 • Prihrana sirka se vrši sa 1/3 planirane količine azota;
 • Kultiviranje sirka se vrši u tri navrata:
  Prvo kultiviranje se vrši u fazi 3-4 lista na dubinu od 3-4 cm, zajedno sa ovim kultiviranjem postoji mogućnost da se izvrši i prihrana;
  Drugo kultiviranje vrši se u fazi 5-7 listova na dubinu 6-7 cm;
  Treće kultiviranje se vrši u fazi 8-10 listova na dubinu od 10 cm.
 • Suša u fazi intenzivnog porasta sirka može biti pogubna po prinos zato ako postoji mogućnost i potreba za navodnjavanje treba početi u ovom periodu i navodnjavati po potrebi.
 • Početak perioda u kome je moguća pojava lisne pegavosti sirka.
 • Početak perioda u kojem je moguć napad kukuruzne zlatice.

Jun

 • Pred metličenje se vrši košenje za stočnu hranu. Prvi otkos treba da bude na visini od 12 cm kako bi se biljke brže oporavile. Isto važi i za drugi otkos ako se očekuje i treći.
 • Početak perioda u kome je moguć napad kukuruznog plamenca.

Jul

 • Ukoliko se primenjuje sisitem dva oranja prvo oranje može početi nakon skidanja preduseva sa parcele. Kalendarski gledano vreme za izvedbu ovog zahvata traje od jula pa do oktobra u zavisnosti od vremena skidanja preduseva. Dubina prvog (plitkog) oranja je 15-20 cm.

Septembar

 • Početak perioda u kome je moguća žetva za zrno. Žetva za zrno se vrši u punoj zrelosti.
 • Šećerni sirak ima specifičan znak zrelosti. Vršni članak po

  sir3

  Prikaz stadijuma u kome se smatra da je šećerni sirak zreo.

 • Sirak metlaš se žanje u voštanoj zrelosti, jer se tada dobijaju najbolje, najelastičnije grančice metlice. Seme se smatra za sporedan proizvod. Biljke se kose travokosačicama koje usev ostavljaju u trakama. Masa se vezuje u snopove i suši. Zrno se naknadno trese iz metlica.

Očekivani prinos zrna sirka je oko 5.500 kg/ha zrna, 2.500 kg/ha metlice i 50 t/ha zelene mase.

Zrno se čuva sa manje od 14% vlage.