Tečna ili čvrsta organska đubriva pitanje je sad

Tečno ili čvrsto đubrivo je redovna dilema koja se javlja kod proizvođača i nema ni jednog proizvođača ili interesenta za proizvodnju koji se sa ovom dilemom nije suočio. Obe vrste đubriva imaju zajedničke karakteristike a ipak postoje ključne razlike među njima što je i ujedno kamen spoticanja pri izboru.

Zajedničke karakteristike su svima već dobro poznate i izdvojićemo nekoliko:

 • Hrane gajene biljke, mikroorganizme i gliste u zemljištu;
 • Poboljšavaju strukturu zemljišta i humusnog sloja;
 • Organska đubriva se postepeno razgrađuju i samim tim postepeno oslobađaju hranljive materije što znači da ,tokom vremena, postepeno i ujednačeno hrane gajene biljke.
 • Odlike čvrstih organskih đubriva su sledeće:

  tc1

  Praktičan način za pretvaranje biološko razgradivog otpada tj. kompostiranje

  Čvrsta organska đubriva kao što su stajnjak, kompost i zelenišno đubrivo se proizvode mešanjem biljne materije, stajskog i kućnog otpada koji je biološki razgradiv, sa zemljom. Postoje i organska đubriva koja se dobijaju mleveljem minerala i kostiju. Ova đubriva su hrana za korisne mikroorganizme koji svojim radom razgrađuju đubrivo i postepeno oslobađaju hranljivu materiju za biljke tokom vegetacionog perioda. Treba obratiti pažnju da se organska đubriva ne primenjuju u velikim količinama na parcelama koje imaju problem sa plavljenjem ili se sporo odvodnjavaju. Neželjeni efekat je nastanak treseta na kome biljna proizvodnja nije moguća.

  U većini slučajeva čvrsta organska đubriva se raspiaju po površini parcele pa se alatom ili mašinom mešaju sa površinskim slojem zemljišta. U proizvodnji rasada ovaj posao se obavlja tako što se meša substrat pre polaganja semena u posudu za gajenje. Treba obrataiti pažnju na vrstu organskog đubriva koje se koristi. Stajnjak je đubrivo koje ima prosuženo dejstvo stoga upotreba svake godine je nepoželjna. Jak kompost i glistenjak se mogu koristiti svake godine jednom tokom sezone. Blaga organska đubriva kao što je zelenišno đubrivo ili osiromašeni kompost se mogu koristiti više puta tokom sezone kao prihrana.

  Odlike tečnih organskih đubriva su sledeće:

  Tečna  organska đubriva imaju manju koncentraciju hranljivih materija u odnosu na čvrsta. Postoje dva načina na koji ih biljke usvajaju: putem korena i putem lista. Prihrana putem lista ima neke prednosti koje treba istaći:

  • Prihrana putem lista je i do 500 puta efikasnija u odnosu na prihranu putem korena jer su veliki gubitci usled prolaska đubriva kroz zemljište.
  • Biljke putem lista momentalno usvajaju hranljive materije i rezultati se vide odmah.
  • Prihrana preko lista omogućava biljkama direktan pristup mikorelementima koji oskudevaju u zemljištu.
  • Pri primeni tečnih organskih đubriva mora se obratiti pažnja na
   vremenske uslove. Ovo pravilo važi i za mineralna đubriva tečnog tipa. tc2Moraju se izbegavati dani kada ili periodi tokom dana kada je jako sunce. Jako sunce brzo ispari tečni deo đubriva i ostavlja hranljive soli po biljnom telu. Te iste soli su veoma higroskopne što znači da upijaju vodu a najbliži izvor vode im je biljno telo, stoga dolazi do obrnutog efekta tj. hranivo, putem isušivanja, ubija biljke. Najbolje je prskati tokom umereno toplih dana a u periodu suše rano ujutru ili predveče.

   Tečna ogranska đubriva koriste su kao prihrana i u ključnim periodima kao što su presađivanje, cvetanje, plodonošenje i tokom suše. U zavisnosti od mogućnosti tečna organska đubriva se mogu primenjivati jednom mesečno ili jednom u dve nedelje tokom celog vegetacionog perioda.

   Organska đubriva su najbitniji faktor kome se mora posvetiti pažnja u sistemu organse proizvodnje. Njihova primena se vekovima pokazivala kao delotvorna dok se nisu proizvela prva mineralna đubriva i od tada su izgubila na značaju ali na delotvornosti nisu. Uz pomoć novih saznanja , tehnika spravljanja i tehnika primene organska đubriva se vraćaju na scenu kao jak pandan mineralnim đubrivima. Značaj organskih đubriva je i dalje umanjen u odnosu na mineralna jer zahtevaju mnogo složeniji proces proizvodnje i primene ali ,istina je da na kraju krajeva, ne može da se pogreši sa upotrebom organskih đubriva.