Pokrivena gar ječma (Ustilago hordei)

Simptomi: Klas zadržava svoj oblik. Pleve i plevice drže razoreno
seme.

pgj1Vreme napada: Tokom berbe zaraženo seme puca i širi spore na ne zaraženo seme.

Prelazni domaćin: Ne postoji, ceo živitni ciklus se odvija na gajenoj biljci.

Suzbijanje: Upotreba čistog semneskog materijala, plodored. Preporučuju se preparati na bazi: Karboksamid + ditikarbamata i Tiram + karboksanila.