Ječam (Hordeum sativum)

Značaj

Načini iskorišćavanja ječma su jecamrazličiti: za pivo, hlebno žito, stočna
hrana i krmna biljka. Mešavina ječmenog, pšeničnog i ražanog brašna daje bolji hleb. Oljušteno zrno (geršla) koristi se za spravljanje jela. U nedostatku pave može se koristiti kao zamena kafi.

Plodored

 • Za pivski ječam najbolji predusevi su okopavine kao što su: jecam2kukuruz, šećerna repa, krompir i suncokret
  pogotovu ako su đubrene stajnjakom.
 • Za ozimi ječam dobri predusevi su jednogodišnje mahunarke, rane okopavine i raniji hibridi kukuruza.
 • Ne podnosi Monokulturu.

Kalendar

Februar

 • Pred osnovnu obradu za stočni (ozimi) ječam unosi se količina od ½ P i K đubriva planiranih za proizvodnju;
 • Pred osnuovnu obradu za pivski (jari) ječam unosi se količina od ½ P i K đubriva planiranih za proizvodnju;
 • Za jari (pivski) ječam u ovom mesecu vrši se obrada zemljišta čim vremenski uslovi dozvole. Ore se na dubinu 25-30 cm;
 • Pred setvu jarog (pivskog) ječma unosi se količina od 1/3 N + ½ P i K đubriva planiranih za proizvodnju;
 • Optimalni rok za setvu jarog (pivskog) ječma počinje krajem ovog meseca. Seje se na 10-12 cm razmaka između redova i 5-10 cm razmaka u redu na dubinu od 3-5 cm.

Mart

 • Za jari (pivski) ječam u ovom mesecu vrši se obrada zemljišta čim vremenski uslovi dozvole ukoliko nije bilo moguće izvršiti osnovnu obradu u februaru. Ore se na dubinu 25-30 cm;
 • Prvo prihranjivanje ozimog (stočnog) ječma vrši se u fazi bokorenja sa 60% od 2/3 planirane količine đubriva za prihranu;
 • Optimalni rok za setvu jarog (pivskog) ječma završava se do početka ovog meseca. Seje se na 10-12 cm razmaka između redova i 5-10 cm razmaka u redu na dubinu od 3-5 cm;
 • Početak perioda u kome je moguć napad larve i odraslih insekata žitne pijavice (leme). Period mogućeg napada traje do žetve.
 • Počinje period moguće pojave crne rđe žita , truleži korena i prizemnog dela stabla , pepelnice žita.
 • Tretiranje protiv korova vrši se na kraju faze bokorenja.

April

 • U fazi bokrenja jari (pivski) ječam se prihranjuje jedanput sa količinom od 1/2 N namenjenih za proizvodnju;
 • Drugo prihranjivanje ozimog (stočnog) ječma vrši se sa 40% od 2/3 N planirane količine đubriva za prihranu;
 • Navodjavanje se vrši pred vlatanje sa zalivnom normom 300-500 m³ vode po hektaru. Na ovaj način se biljkama obezbeđuje dovoljna količina vode pred vlatanje;
 • Počinje period moguće pojave žute rđe žita , sitnosmeđe rđe ječma , lisne rđe ječma , smrdljive glavnice, pegavosti lista i prugavosti ječma.
 • Tretiranje protiv korova vrši se na kraju faze bokorenja.

Maj

Jun

Jul

 • Krajem meseca počinje optimalni rok za žetvu jarog (pivskog) ječma.

Avgust

 • Početkom meseca se završava optimalni rok za žetvu jarog (pivskog) ječma.

Septembar

 • Pred osnovnu obradu za ozimi (stočni) ječam unosi se količina od ½ P i K đubriva planiranih za proizvodnju;
 • Za ozimi (stočni) ječam vrši se obrada zemljišta početkom meseca. Ore se na dubinu 25-30 cm;
 • Pred setvu ozimog (stočnog) ječma unosi se količina od 1/3 N + ½ P i K đubriva planiranih za proizvodnju;
 • Optimalni rok za setvu ozimog (stočnog) ječma počinje krajem ovog meseca. Seje se na 12-15 cm međurednog razmaka i 5-10 cm razmaka u redu na dubinu od 3-5 cm.

Oktobar

 • Optimalan rok za setvu ozimog (stočnog) ječma se završava početkom ovog meseca. Seje se na 12-15 cm međurednog razmaka i 5-10 cm razmaka u redu na dubinu od 3-5 cm.

Čuvanje

Zrno se čuva sa manje od 14% vlage. Manje količine zrna, sa višim procentom vlage od 14% mogu se dosušiti „lopatanjem“.

Visina sloja ječma u podnom skladištu ne sme biti veća od 60cm. Najsigurnije se čuva u silosima opremljenim uređajima za ventilaciju.