Kila kupusa (Plasmodiophora brassicae)

Kila kupusa (Plasmodiophora brassicae) se primećuje lako. Zaražene biljke imaju hlorotične listove i smrde. Kada se biljka iščupa na korenu se vide džombasti tumoralni izraštaji. Često je ceo koren jedna velika kvrgava tvorevina.

Vreme kada se kila kupusa pojavljuje

Može se očekivati u prolećnom periodu pri temperaturama 20-25°c sa obilnim padavinama. Najčešće je javlja na ranom kupusu. U proizvodnji koja se vrši u zatvorenom prosotru uvek postoji šansa da dođe do pojave kile kupusa jer su temperatura i vlažnost povoljni dok traje proizvodnja.

Prelazni domaćin

Zemljište i zemljišni substrat u kome se gaje mlade biljke su prelazni domaćini. Zaražen rasad kupusa može iz zatvorenog prostora da prenese spore na otvoreno polje prilikom sadnje.

Kila kupusa (Plasmodiophora brassicae)

Suzbijanje kile kupusa

Plodored od najmanje pet godina bez kupusa ili njegovih srodnika iz familije Brassicaceae kao što su: karfiol, kelj, salata itd.

Upotreba otpornih sorti i hibrida je izuzetno  poželjna. Ukoliko se gahenje započinje u zaštićenom prostoru upotreba otpornih sorata i hibrida je skoro pa i neizbežna.

Jesenje oranje i uklanjanje žetvenih ostataka su dve mere koje znatno doprinose suzbijanju kile kupusa. Spore bivaju uništene radom pluga ili bivaju prebačene u dublje slojeve zemljišta gde lakše i brže propadaju. Žetveni ostatci služe kao bolja verzija skloništa u poređenju sa zemljištem. Često je koncentracija spora veća u njihovoj neposrednoj blizini.

Kalcizacija zemljišta. se pokazala kao efektivna mera. Unošenjem kalcijuma u zemljište menja se kiselost i samim tim stvara ambijent u kom spore ne mogu da funkcionišu i mnogo brže stradaju. Kao što kalcijum smanjuje šansu da dođe do zaraze mineralna đubriva imaju suprotan efekat. Mineralna đubriva zakišeljavaju zemljište i menjau pH tako da godi razvoju kile kupusa. Ovo je jako bitno imati na umu ukoliko se proizvodnja ili deo proizvodnje vrši u zaštićenom prostoru i ne preterivati sa mineralnim đubrivom.

Direktno hemijsko suzbijanje se može primeniti ali preventivne metode su daleko delotvornije ukoliko se pravovremeno i u potpunosti primene.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.