Rđa kukuruza (Puccinia sorghi)

Rđa kukuruza (Puccinia Sorghi) je gljivična bolest koja se manifestuje na kukuruzu i njegovim srodnicima.

Simptomi rđe kukuruza

Simptomi su vidni na zelenim delovima kukuruza. Pojava mrkih, crnih i rđolikih kvržica je siguran i nedvosmislen znak da je došlo do manifestacije rđe kukuruza.

Učestalost i vreme napada

Povoljna temperatura za manisetaciju bolesti je 15-20°C. Rđa kukurza se najčešće manfiestuje nakon jakih ili obilnih kiša mada to nije pravilo. Nakon što kukurzu izraste dovoljno da popuni međredni prostor smanjuje se crikulacija vazduha i stvara povoljan mikroklimat za manifestaciju ove bolesti. Kalendarski gledano rđa kukuruza se može manifestovati od juna meseca pa sve do žetve.

Naročito je nezgodno ukoliko se ova bolest manifestuje u usevu silažnog kukuruza. Po pravilu silažni kukuruz se seje gušće i brže raste što znači da je šansa za pojavu rđe kukuruza mnogostruko veća, suzbijanje je otežano i shodno tome šteta izraženija.

Prelazni domaćini

Prelazni domaći je najčešće Oxalis sp. iliti biljka koju zovemo detelina sa (tri) četiri lista. Spore rđe kukuruza nalaze adekvatan zaklon i zaštitu od nepovoljnih uticala okoline kod ove biljke i često se zadržavaju u njoj i oko nje. Sam oksalis je imun na rđu kukuruza. Naravno oksalis nije jedini prelazni domaćin ali je najistaknutiji. Mnoge biljke ogu pružiti adekvatno utočište za spore rđe kukuruza i slobodno se može rći da su prelazni domaćini samoniklo bilke među kojima je najznačajniji Oksalis.

oksalis detelina - glavni penosioc rđe kukuruza

Oksalis detelina  je glavni penosioc rđe kukuruza

Suzbijanje rđe kukuruza

Od prevenitvnih mera se može istaći, kao najznačajnije, gajenje otpornih hibrida. Otporni hibridi su od izuzetnog značaja ukoliko se gaji silažni kukuruz.

Plodored jeste značajan mera u suzbijanju biljnih bolesti i treba je redovno korisiti. Pošto je prelazni domaćin samoniklo bilje plodored će dati dobre ali ne i izvanredne rezultate u borbi protiv rđe kukuruza.

Košenje i uništavanje samoniklog bilja oko parcele daje dobre rezultate. Redovnim košenjem se efikasno suzbija oksalis i njemu slični što smanjuje šansu da spore gljivica nađu adekvatno zimsko utočište.

Hemisjko suzbijanje je moguće izvršiti do mementa kada traktor može da uđe u usev bez da ga ošteti. Upotreba hemijskih sredstava vremenski ograničena ali se preporučuje za drektno suzbijanje jer je delotovrna. Treba izbegavati peroid cvilanja i metličenja kukuruza jer postoji šansa da metlica i klip budu oštećeni. Takođe se mora obratitit pažnja na minimalan period koji mora da prođe od upotrebe hemijskog sredstav do berbe (krenca). Poštovanje karence je od presudnog značaja ukoliko se kukuruz koristi za siližu.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.