Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Krompirov moljac je poznat po tome da napada krompir na parceli i u skladištima.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više od tri generacije godišnje. Prezimljava u skladištima krompira jer ima pristup velikim količinama hrane, gde je toplo i bezbedno u poređenju sa vremenskim uslovima van njega.

Način na koji krompirov moljac nanosi štetu

Štetu pričinjavaju larve. Larve se na otvorenom polju lako ubušuju u lisnu dršku i prave sebi put do krtole. Direktan napad na krtolu je mguć kako na parceli tako i u skladištu. Unutrašnjost krtole biva u potpunosti izgrižena od strane larvi. Odrasli insekti ne pričinjavaju značajne štete. Njihova uloga je samo parenje i poleganje jaja nakon čega brzo umiru. Stadijum odraslog insekta je znatno kraći u odnosu na larveni stadijum ali jednako opasan jer tada se polaže velik broj jaja iz kojih  ubrzo ispili nova generacija. Kroz rupe na krtoli mogu ući i štetni mikroorganizmi koji izazivaju dodatne (sekundarne) infekcije.

krompirov moljac larva

Očekivan period napada

Ženka prvenstveno polaže jaja na krtolama koje se nalaze u skladištima. Na otvorenom polju jaja bivaju polagana polaže na okca krtole, pri osnovi lista ili na površini zemljišta u blizini krompira. Pri povoljnim temperaturama (15-25°C) larve se pile za oko nedelju dana i bez odlaganja ulaze u list ili krtolu. Napadaje moguć tokom cele kalendarske godine jer je deo životnog ciklusa ove štetočine vezan za uskladišten krompir.

Kako se krompirov moljac suzbija?

Larve unutar lista se tretiraju insekticidima koji prodiru u biljno tkivo i truju larve koje se nalaze unutar i na površini lista (sistemično dejstvo).  Uskladištene krtole se tretiraju sa insekticidima veće isparljivosti jer oni formraju otrovnu maglu koju larve neizbežno udišu.

krompirov moljac odrasli

Plodored je jena od najefektivnijih mera. Dovoljno je preskočiti gajenje kromira jednu godinu i larve će izumreti usled nedostatka hrane. Krompir je najbolje vratiti na parcelu tek posle tri godine zbog drugih bolesti i štetočina.
Preventivne mere za suzbijanje krompirovog moljca su: redovna kontrola useva kako bi se uočila jaja i pravovremeno reagovalo, uklanjanje biljnih ostataka u polju ,i provera  krtola. Preventivne mere u skladištu ubrajaju uništavanje zaraženih krtola, prekrivanje krtola peskom kako bi se larve pogušile i preventivnu dezinsekciju skladišnog prostora.