Lisne vaši (Aphididae) opis štetočina, mere borbe i preparati za suzbijanje

Lisne vaši kao štetočine

Lisne vaši su poznate su po tome da napadaju velik broj biljnih vrsta.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje, lisne vaši 1dolazi do preplitanja generacija.

Način nanošenja štete

Zaraženi listovi se kovrdžaju, žute i suše, glavica zaostaje u porastu. Pored direktnih šteta lisne vaši su i prenosioci virusa.

Očekivan period napada

Tokom cele sezone.

Suzbijanje

Insekticide ili primeniti pri pojavi prvih jedinki a njihovu upotrebu treba uskladiti sa vremenom berbe. U našoj zemlji od hemijskih sredstava registrovani su preparati na bazi dimetoata. U zemljama EU se koriste preparati na bazi tiametoksama, lisne vaši 2acetamiprida, dihlorvosa, pirimifos-metila I cipermetrina.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.