Plamenjača salate (Bremia lactucae) opis bolesti i kako je suzbiti

Plamenjača salate se manifestuje već u fazi rasada kada napada mlade listove (kotiledone). Kasnije, bolest se širi od zemlje pa naviše. Simptomi se uočavaju u vidu svetlo-zelenih, kasnije žutih ps1pega na listovima. Listovi se vremenom suše, krte i opadaju.

Vreme napada

Napad se može očekivati pri temperaturama već od +2 do 28-31°C stim da je optimalna temperature za napad +10°C. Najčešće se javlja na ranoj salati.

Prelazni domaćini

Zemljište, zaražene biljke i zaraženi biljni ostatci.

Plamenjača salate i njeno suzbijanje

Upotreba otpornih sorti i hibrida, plodored, jesenje oranje, uklanjanje žetvenih ostataka. Predlaže se upotreba preparata na bazi: Metalaksil ps2M+Mankozeb, Mandipropamid+Mankozeb, Mandipropamid, hloralonil, fosetil-aluminijum, azoksistrobin, propamokarb i cimoksanil.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.