Prednosti i mane tri najzastupljenija načina na koje se vrši obrada zemljišta

Obrada zemljišta je prva, osnovna i neizbežna agrotehnčika mera koja se u ratarskoj proizvodnji primenjuje svake godine. Bez obrade zemljišta razvoj gajenih biljaka bi bio nemoguć usled niza faktora. Među njima su: ugaženost zemljišta, propusnost zemljišta za vodu, razvijene populacije korova, patogena i štetoćina, dubina humusnog sloja itd. Obrada zemljišta služi da uspostavi povoljan ambijent na parceli koji je potreban za razvoj gajenih biljka.  Iskustva su pokazala da je proces obrade zemljišta neizbežan i skup. Pri obradi zemljišta koriste se jake mašine čija je snaga motora takva da može vući adekvatnu priključnu mašinu. Priključna mašina se mora izboriti sa ogromnim otporom koje zemljište pruža, da nadjača isti i obavi zadatak za koji je namenjena tj. da spremi zemljište za dalje radove. Jasno je da obrada zemljišta osim pritiska koji vrši na radnu i priključnu mašinu vrši pritisak i na finansjie u smislu potrošenog goriva, habanja radne i priključne mašine, broja radnih sati koji su potrebni da se posao obavi itd.

Nagib se takođe ne sme zanemariti. Obrada zemljišta na nagibu ima znatno drugačija pravila i prvo što treba da se uradi je da se nađe i oceni nagib. Kako to uraditi bez zvanja geometra samo sa papirom olovkom i mobilnim telefonom saznajte ovde

Mnogo se mora postići u jednom prohodu

Mnogo je diskusije vođeno na temu obrade zemljišta. Naročita pažnja je pokonjena temi uštedi novca, smanjenom habanju i manjoj upotrebi radnih mašina tokom izvođenja obrade zemljišta. Kada se govori o obradi zemljišta misli se na kompletnu obradu tj. osnovnu i dopunsku obradu zemljišta. Primeri koji će biti prikazani su takvi da upoređuju odnose radnog učinka, potrošnje sredstava na gorivo i popravke, broja prohda i populacije korova, štetočina i patogena. Takođe, biće priložene neke sugestije koje možete iskoristiti uspostavljanje optimalnog odnosa izemđu uloženog i dobijenog.

Kod nas su najzastupljenija tri načina obrade zemljišta:

 • Oranje sa prevrtanjem plastice i dopunska obrada
 • Oranje bez prevrtanja plastice i dopunska obrada
 • Direktana setva (no till sistem)

Obrada zemljišta sa prevrtanjem plastice (klasično oranje)

Oranje sa prevrtanjem plastice je najzastupljeniji vid oranja u našojzemlji. Svi znamo kako to izgleda: traktor koji vuče plug kroz zemlju je najviđeniji prizor na našim poljima kada je sezona osnovne obrade zemljišta u jeku. Raonični plug je izum američkog kovača iz 19. veka koji sa zvao Džon Dir (John Deer).

Mane:

 • Velika potrošnja goriva jer priključna mašina koja se koristi je klasičan raonični plug koji odseca, podiže i prevrće plasticu. Otpor zemljišta je ogroman što znači da snaga motora mašine koja taj plug vuče mora biti veća u odnosu na snagu motora koja je potrebna za sve ostale operacije na parceli. Neretko se vidi da domaćinstva poseduju dva traktora jedan jači i jedan slabiji i ovo je jedan od glavnih razloga zašto je tako.
 • Plug je krut što znači da će usled vuče kroz zemljište dolaziti do povećanog habanja pluga usled otpora zemljišta koji se diretno kontrira tj. sila pluga direktno se sučeljava sa silom otpora zemlje. Konstrukcija pluga je takva da može da podnese taj stres ali neminovno je da će pre popustiti kruti plug nego zemljište.
 • Ukoliko se koristi ovaj vid obrade ostaju duboke brazde koje se moraju zatvoriti i poravnati dopunskom obradom. Ovo dovodi do povećanja troškova u smislu goriva i radnih sati.
 • Ostavljaju plužni đon za sobom.
 • Uprkost tome što je raonični plug patentiran u SAD-u njegova upotreba je zakonom zabranjena u toj zemlji zato što zemljište orano na ovaj način biva lako poneto vetrom i vodom.
 • Nameštanje (štelovanje pluga) mora biti savršeno kako bi posao protekao što lakše i jeftinije sa minimalnim habanjem opreme.

Prednosti:

 • Pošto raonični plug podiže odseca i prevrće plasticu odličan je za mešanje organskog đubriva i zemljišta. Dobro mešanje garantuje ujednačen raspored organskog đubriva na celoj dubini koju plug ore. Ukoliko se ne koristi organsko đubrivo za humus koji se nalazi na parceli isto važi, drugim rečima, produbljuje postojeći humusni sloj. Dublji humusni sloj znači bolje zadržavanje vode u zemljištu i obogaćivanje zemljišta korisnim mikroorganizmima.
 • Prevrtanje zemljišta narušava povoljan ambijent koji su sebi napravili korvi, patogeni i štetočine. Oranje pred zimu je siguran način uništavanja dobrog postotka populacije korova i štetočina jer se larve, klice patogena i semena korova izbacuju iz svog komotnog ambijenta na hladnoću koja ih istrebljuje. Na ovaj način se efikasno istrebljuju i pataogeni koji se nalaze u zaraženom korenju prethodnog useva.
 • Budući da su brazde duboke u njima se nakuplja voda. Ta ista voda se ledi i samim tim dalje ubija korovska semena, klice patogena i larve štetočina. Pri zatvaranju brazdi voda se zarobljava u zemljištu i pravi se zalihe ovog dragocenog resorsa.

Obrada zemljišta -1

Najbolja primena:

 • Na zemljištima koja se prvi put obrađuju ili na parcelama koje nisu dugo godina bile obrađivanje (zapuštene parcele).
 • U organskoj proizvodnji se može koristiti kad se stajnjak unosi u zemljište tj. jednom u tri do četiri godine.
 • Na parcelama koje imaju problema sa najezdama štetočina koje su poznate da prezimljavaju u zemljištu i biljnim ostatcima.
 • Na zemljištima gde je humusni sloj plitak.

Obrada zemljišta bez prevrtanja plastice (diskosni i čizel plugovi)

Oranje bez prevrtanja plastice je manje zastupljeno u našoj zemlji. Vrši se na malo drugačiji način. Umesto klasičnog raoničnog pluga koristi se diskosni ili klinasti „čizel“ plug. Ima par specifičnosti koje mogu da budu zanimljive.

Mane:

 • Ne meša zemljište tako da to što je gore ostaje gore ne ide u dublje slojeve zemljišta tako da je mešanje organskog đubriva i zemljišta nemoguća.
 • Pravi pliće brazde što znači da je količina vode koja biva zarobljena u zemljištu manja u odnosu na zemljište orano raoničnim plugom.
 • Može da bude jako nezgodno ukoliko se upotrebljava na parcelama gde se zapatio korov koji se vegetativno razmnožava npr. pirevina. Seckanje ovih korova dovodi do jačeg zakorovljavanja parcele tako da je dodatna primena herbicida pre ili u toku oranja preporučljiva u ovom slučaju.

Prednosti:

 • Umesto da se direktno suprotstavlja sili otpora koju pruža zemljište diskosni i čizel plugovi je preusmeravaju što znači da je rad sa njima manje poguban po radnu mašinu i ne zahteva traktor sa velikom snagom motora što naravno poželjno utiče na potrošnju goriva i habanje.
 • Plugovi koji seckaju i ne prevrću zemlju su odlični za uklanjanje žetvenih ostataka tako da se u nekim slučajevima može eliminisati potreba za plitkim oranjem.
 • Dopunska obrada je nužna, mada je trošak iste mnogo manji u odnosu na oranje sa raoničnim plugom.
 • Efekat smrzavanja vode u zemljištu je skoro isti kao i kod obrade raoničnim plugom.
 • Može se reći da ovakvi plugovi više riljaju nego što oru zemlju tako da su zgodni za primenu na parcelama gde je jak vetar ili gde je prisutna vodna erozija.
 • Ne ostavljaju plužni đon za sobom.
Obrada zemljišta -2

Čizel plug i diskosni plug

Najbolja primena:

 • Na zemljištima koja su posle žetve tretirana totalnim herbicidom u cilju uništavanja korova.
 • Na lakim zemljištima bogatim humusom kao što su černozem i livadska crnica.
 • Za one proizvođače koji nisu u prilici da poseduju ili koriste traktor sa jakim motorm.

Obrada zemljišta bez oranja (direktna setva)

Direktna setva iliti „no till“ sitem je popularan način obrade zemljišta među organskim proizvođačima i permakulturistima. Zasniva se na ideji minimalne obrade zemljišta i često se u jednom prohodu obave obrada zemljišta i setva.

Mane:

 • Nezgodan način setve na teškim i glinovitim zemljištima zato što su takva zemljišta veoma zbijena i koren gajene biljke se slabo i sporo razvija.
 • Pošto se ovaj sistem setve zasniva na najminimalnijoj mogućoj obradi eliminacija korva i štetočina nije moguća putem ovog sistema obrade.

Prednosti:

 • Habanje mašina je najminimalnije.
 • Utrošak goriva je najminimalniji.
 • Ne zahteva dopunsku obradu tako da je i broj prohoda sveden na najminimalniji mogući broj.
 • Često se umesto motornih mašina mogu primeniti poljoprivredne alatljike i ručne sejalice. Stočna vuča takođe dolazi u obzir jer otpor zemljišta pri ovom načinu obrade je zanemarljiv u poređenju sa prethodna dva.

Obrada zemljišta -3

Najbolja primena:

 • Za gazdinstva koja imaju malu proizvodnu površinu.
 • U kombinaciji sa malčiranjem onemogućuje se rast korova i omogućuje se čuvanje vlage u zemljištu.