Pripitomljavanje insekata od koristi

Pripitomljavanje insekata od koristi po poljoprivrednu proizvodnju treba da se uvrsti u redovne mere nege useva i zasada. Još od vrtića smo učeni o pčelama koje lete sa cveta na cvet. Time je počela naša svesnost o ovoj temi. Kasnije smo saznali za zakon o zaštitu bubamara i rigoroznim kaznama koje se izriču onome ko bubamaru ubije.

Sve gore navedeno na indirektan način želi da nas uputi na ogroman značaj insekata u našim životima, naročito u poljoprivredi.

U poljoprivrednoj struci pravilo je da su insekti štetočine i prenosioci bolesti, a gde ima pravila, naravno, ima i izuzetaka. Kao izuzetak izdvaja se grupa insekata koji se smatraju korisnim. Korisni insekti pomažu oprašivanje biljaka i suzbijanje štetočina.

Šta dobijamo pripitomljavanjem insekata od koristi?

Ukoliko odlučimo da se oslonimo na insekte odlučili smo se da koristimo način proizvodnje koji je čistiji. Samim tim se uključujemo u rastući trend organske proizvodnje. Takođe moramo imati na umu prirodni zakon dominantne populacije.  Zakon nalaže da onih koji ima više imaju prevlast nad teritorijom na kojoj se nalaze. To znači da parcela koja je pod zaštitiom insekata mora biti uređena tako da insekti imaju načina za opstanak i razmnožavanje. Kada su gore navedeni uslovi obezbeđeni tim će njihova populacija rasti.

Na spisku insekata od koristi najznačajniji su:

Pčela (Apis melifera)

Najpoznataiji oprašivač na svetu. Oprašuje više od 60% poljoprivrednih kultura i proizvodi med. Toliko je korisna da se u stočarskoj nauci razvilo pčelarstvo i pčele dobijle naziv „leteća

ins1

Prikaz jednog, lako za napraviti, skloništa koje pčele rado koriste. Pra rupa u panju je dovoljno.

stoka“. Korisni su odrasli insekti. Pčele se gnezde u košnicama tako da ukoliko naletite na

pčelinju košnicu ostavite je, pčele će same da se postaraju za neometan razvoj populacije.

Građenje veštačkih košnica ili njihovo pribavljanje je jednostavno i odavno se sprovodi u praksi. Još se mogu graditi skloništa za pčele koja su napunjena šupljikavim materijalom kao što su trska, bušeno drvo i lomljeni blokovi. Postavljane ovakvih skloništa na razmacima 200-250 metara osigurava da će parcela biti komplet pokrivena.

Bubamara (Coccinelidae sp.)

U lucerki postoji štetna vrsta poznata kao lucerkina bubamara (Subcoccinela Digitquatorpunktata). Osim navedene vrste ins2bubamare spadaju u grupu insekata od koristi. Hrane se lisnim vašima. Korisne su larve i odrasli insekti. Bubamare prezimljavaju na mestima gde nema opasnosti od mraza. U obzir dolaze: biljni ostatci, busenovi trave, ispod kore drveta, krovna konstrukcija kuće. Ukoliko odlučite da napravite sklonište za bubamare treba ga napuniti nečim šupljikavim i okvire ofarbati crvenom farbom jer bubamare jako privlači crvena boja.

Osolike muve (Syrphidae sp.)

Istrebljivači lisnih vaši i oprašivači. Po boji su veoma ins4slične osama i taj slučaj mešanja identiteta je razlog njihovog tamanjenja. Jedino što imaju slično osama je boja. Telo im je građeno kao u muve. Imaju prepoznatljive muvolike oči.

Zlatokrili iliti mrežokrili komarac (Chrysopa sp.)

Hrani se lisnim vašima, jajima leptira, larvama, naročito gusenicama, ins5grinjama, muvama i komarcima. Prepoznaje se po svojim zlatnim očima i mrežastim krilima. Podsticanje populacije ovog insekta je veoma poželjno jer se iz navedenog vidi da je predator visokog reda.

Bogomoljka (Mantodea sp.)

Bogomoljka je insekt predator najvišeg reda. Izuzetno gladna i gadna u stanju je da savlada insekte koji su tri do pet puta veći od nje.

ins6

Ni reptili, nit sitni glodari nisu bezbedni u prisustvu bogomoljke.

Bogomoljka je insekat koji napada iz zasede tako da joj odgovara ambijent gde ima puno visokog rastinja. Neminovno je da će je privući parcela na kojoj se gaje ratarske, povrtarske i voćarske kulture. Pravila za sklapanje skloništa su ista kao i za bubabmare stim da nije potrebno koristiti crvenu bolju. Najpoželjnije je postaviti sklonište u gustu vegetaciju. Ukoliko u skloništu primetite penušavu masu znači da bogomoljke ležu jaja i nova generacija proždrljivih predatora se sprema da lovi bez milosti.

ins7

Veoma jednostavno sklonište za insekte koje može svako da sastavi za anje od sat vremena.

Upotreba insekata na ovaj način jeste vidi simbioze jer mi im pružamo utočište a zauzvrat dobijamo besplatnu radnu snagu i eskadrilu koja nam čuva parcele i nek polete moćna krila u plave visine sad.