Rak krompira (Synchytrium endobioticum)

Rak krompira je gljivično oboljenje koje se manfestuje na svim organima sem na korenju. Simptomi su uočljivi i izgedaju kao tumoralni izraštaji. Često se cela krtola pretvori u jedan tumor. Dok su mladi tumori su svetlije boje, vremenom oni potamne i počinju da se raspadaju. Tumori se sa mesta nastanka šire na ostale organe biljnog tela. Takođe, gljiva koja izaziva rak krompira je prelazni domaćin za X virus krompira.

Vreme pojave:

Rak krompira se može očekivati u prolećnom periodu pri temperaturi 15-30°c sa obilnim padavinama i vetrom.

Prelazni domaćini za rak krompira:

Zemljište, usevi biljaka iz familije Solanaceae koji su u neposrenoj blizini (paprika paradajz i duvan). Krompir je pripadnik familije Solanaceae te lako može biti zaražen ukoliko je usev u neposrednoj blizini zaražen. Žetveni ostatci su poznati kao prelazni domaćini. Krompir se često gaji na istoj parceli duži niz godina (monkultura) te je patogen koji je prezimeo u biljnim ostatcima spreman da zarazi nov usev. Isto pravilo važi i za biljne ostatke krompirovih rođaka iz familije Solanaceae. Spore mogu opstati u zemljištu i do 30 godina tako da je mogućnost pojave uvek prisutna.

Rak krompira se suzbija:

 Najbolji način za suzbijanje ovog patogena je upotreba otpornog sadnog materijala. Plodored doprinosi suzbijanju u određenoj meri ali uzevši u ohbzir da spore opstaju više decenija u zemljištu uloga plodoreda je više da odloži neizbežno spram da trajno suzbije patogen.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.