Vilina kosica (Cuscuta epithymum)

Vilina kosica je najpoznatiji naziv ove parazitne cvetnice.

Vilina kosica parazitira u usevima:

Lucerke, deteline, grahorice i šećerne repe.

Opis korova:

Kotiledoni viline kosice odsusutvuju ili su samo svedeni na male ostatke. Pri klijanju i nicanju vrh poniklog stabla ima glavu razdeljenu brazdom na dve polovine i taj vrh se priljubljuje na zemlju, potom se izdužuje i uspravlja noseći u početku na svom temenu ostatak semenke. Pri svom daljem rastu vrši spiralne pokrete. Deo priljubljen uz površinu zemljišta donekle vrši funkciju korena. U prvoj fazi svoga razvoja biljke viline kosice se mogu razvijati samostalno dok ne pronađu biljku na kojoj će parazitirati. ako u roku od nekoliko dana ne dođu u kontakt sa biljkom domaćinom suše se a ako dođe odmah do konatkta priljubljuje se i formira haustoriju . Haustorija probija kroz koru biljke domaćina i čim dostigne hranljive snopiće biljke domaćina parazitski odnos započinje . Nako uspostavljanja veze deo koji je imao ulogu prividnog korena se isušuje . Vilina kosica ima tanko i končasto stablo koje se obavija žućkaste ili crvenkaste boje. Bezlisna je. Cvetovi su sitni, skupljeni u klupčaste cvasti. Plod je čaura.

Cvetanje:

Traje od juna do avgusta.

Preventivne mere ubrajaju:

Zakonse regulative, plodored.

Mehaničke mere:

Ukoliko je posejana povrđina zaražena vilinom kosicom jedina efektna mera je kompletno razoravanje gajenog useva.

Hemijsko suzbijanje viline kosice

Pošto je vilina kosica čest korov u našem regionu nabavka sredstva za njeno suzbijanje neće biti teška. Pošto se javlja u višegodišnjim usevima preporučuje se upotreba nekoliko različitih vrsta herbicida.Herbicidi se moraju razlikovati po aktivnoj materiji kako bi korovi, koji su iz nekog razloga preživeli prvo prskanje, stradali pri drugom. Stalna upotreba jednog, istog herbicida je kontraproduktivna jer korovi koji su preživeli prvo prskanje će proizvesti novu generaciju koja je takođe otporna na izvesno sredstvo.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.