Viroze salate (Letttuce mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Big vein virus).

Viroze salate imaju specifične simptome koji zavise od vrste i sorte, faze razvoja salate i uslova sredine. Na listovima biljaka se uočavaju šare nepravilnog oblika, ili mozaik svetlo i tamno zelene boje. Biljke ne obrazuju glavicu, listovi su zakržljali i ne obrazuju rozetu. Virozama su podložne rana i jesenja salata.

Više o gajenju rane salate pročitajte ovde i o gajenju jesenje salate ovde.

Viroze salate i vreme pojave

Pojava se može očekivati tokom celog vegetacionog života salate i to zahvaljujući insektima. Virusi se javljaju kao prateća infekcija nakon što insekti ili bolest oštete biljno telo.

Prelazni domaćin

Ima više prelaznih domaćina za virozu salate u koje se ubrajaju: zemljište, zaražene biljke ,zaraženi biljni ostatci i insekti. Insekti su najčešći prenosioci  i među njima su naj istaknutije lisne vaši i korenove vaši salate. Putem dodira je moguće preneti virus sa bolesne na zdravu biljku. Ovaj problem je naročito izražen pri gajenju u zatvorenom prostoru.

viroze salate

Mere suzbijanja viroze salate

Upotrebasorti i hibrida otpornih na virozu salate je najefektivnija preventivna mera koja se može preduzeti. Ukoliko biljna bolest ili napad isekata prouzrokuje štetu otporne sorte i hibridi neće dalje trpeti štetu usled naknadnih infekcija. Preporučljivo je sejati ih u ztavorenom prostoru. Higijena u zaštićenom prostoru mora biti na visokom nivou. Poželjno je, ukoliko je moguće, što manje pipati biljke salate tokom rada.

Plodored, konkretno trogodišnja plodosmena se pokazala kao delotvorna u presecanju lanca ishrane većine insekata i samim tim se smanjuje šansa za pojavu viroze salate.
Jesenje oranje i uklanjanje žetvenih ostataka pomoćiće u suzbijanju virusa tako što će patogene i štetočine lišiti mesta na kome mogu da prezime.
Regulisanje temperature I vlažnosti vazduha u zaštićenom prostoru. Protiv viroza nema registrovanih preparata za hemijsko suzbijanje tako da je suzbijanje bolesti i štetočina jedini efikasana način borbe protiv virusa.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.