Žuta rđa žita (Puccinia striformis)

Žuta rđa žita (Puccinia striformis) je gljivična bolest koja se manifestuje na strnim žitima. Najčešće se javlja u usevima pšenice, ječma i tritikala.

Simptomi žute rđe žita

Bolest se manifestuje u vidu pojave žutih linija na listu i plevi. Te žute linije su gljvične kolonije koje popunjavaju provodne snopiće. Pošto su snopići pravolinijski kolnije dobijaju izgled pravolinijskih crtica. Kolonije gljivica postaju vidljive tek kada formiraju vrećice sa sporama. Te vrećice su žute linije koje se manifestuju na listu i plevi. Kada se određeni uslovi ispune vrećice pucaju i oslobađaju spore koje se šire po neposrednoj okolini. Žuta rđa žita se na ovaj način širi.

Očekivano vreme napada

Javlja se u jesenjem periodu kada je temperatura 15-20°c. Često se javlja i smena jakog sunca i obilnih kiša je najčešći okidač za pojavu žute rđe žita.

Prelazni domaćini

Inficira ozime kulture pre zime, u njima prezimljava. Iz tog razloga se žuta rđa žita može očekivati na jesen. Neophodno je pomenuti i očobajku /Thalictrum sp) jer se u mnogim slučajevima pokazalo da ova ukrasna ili samonikla biljka pokazala kao dobar prelazni domaćin.

Očobajka (Thalictrum sp)

Suzbijanje žute rđe žita

Plodored je glavna preventivna mera koja se mora primeniti. Gajenje pšenice ili njenih srodnika je moguće tek nakon tri do četiri godine ukoliko je došlo do pojave žute rđe žita. Višegodišnje uzastopno gajenje pšenice ili strnih žita na istoj parceli (monokultura) nije preporučljivo.

Ukoliko nema izbora i gajenje u sistemu monokulture je neizbežno najtoplije se preporuluje se izbor otpornih sorata i hibrida.

Uništavanje samoniklog bilja u neposrednom okuženju parcele je dobra preventivna mera.

Direktno suzbijanje hemijski  sredstvima se može izvršiti na ozimim kulturama bez bojazdi da će doći do oštećenja useva od koga se pšenica neće oporaviti.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.