Smrdljiva glavnica (Tilletia Foetida)

sg1Simptomi: Zrno se pretvara u crni prah. Zaraženi klasovi se pojavljuju nekoliko dana ranije i uvek su uspravni. Poznati su još kao nakostrešeni klasovi.

 

Vreme napada: Zaraza započinje u vreme od nicanja do pojave prvog pravog lista.

Prelazni domaćin: Ne postoji, ceo živitni ciklus se odvija na gsg2ajenoj biljci.

Suzbijanje: Upotreba čistog semenskog materijala, plodored. Preporučuju se preparati na bazi: Mankozeba, Tebukonazola i Difenokonazola.