Raž (Secale Cereale)

Značaj raži u ishrani ljudi je velik. Spravlja se kvalitetan ražani hleb, raz1vrlo hranljiv i ukusan koji dugo ostaje svež. Ražano brašno može se mešati sa pšenićnim brašnom. Masi is ražanog hleba sadrže nezasićene kiseline koje koje rastvaraju holesterin što je vrlo korisno za ljudski organizam.

Ražano zrno se koristi kao koncentrovana stočna hrana u prolećnom periodu.
U industriji se od raži spravlja špiritus, a od klica se u farmaciji proizvode lekovi i koncentrovane hranljive materije.

Od slame koja je čvrsta i gruba proizvodi se građevinski materijal “solomit”, pokrivaju se krovovi i izrađuju pleteni predmeti: asure, šeširi itd.

Agrotehnički značaj je velik jer brzo raste, pokriva zemljište i ugušuje korove.

Plodored

 • Rane okopavine đubrene stajnjakom i trnene mahunarke su najbolji predusevi.
 • Od okopavina najbolji predusev je krompir.
 • Nije naročito osetljiva na monokulturu.

Raž nije jako osetljiva na stajnjak. Stajsko đubrivo se može koristiti pri đubrenju raži.

Hemijske mere borbe protiv patogena (bolesti) i štetočina se izvode po potrebi.

Mart

 • Zaštita od korova se vrši kada je raž u fazi bokorenja pa do vlatanja. Korovske biljke su tada još mlade. Raž raž zbog dobrog pokrivanja zemljišta ugušuje korove stoga je upotreba herbicida svedena na minimum.
 • Prvo prihranjivanje raži sa polovinom od 2/3 ukupne planirane količine azotnog đubriva.
 • Početak prolećnog perioda u kome je moguć napad larvi žitnog bauljara. Ovaj period traje do maja meseca.
 • Početak perioda u kome je moguća pojava: snežne plesni žita i pepelnice žita.

April

Maj

Jun

 • Početak perioda u kome je žetva moguća. Žetva se obavlja u voštanoj zrelosti jer u punoj zrelosti zrno se lako osipa iz klasa i klasovi se lako lome. Kod nas u ravničarskim terenima žetva se vrši jednofazno, kombajnom.

Jul

 • U slučaju da su mahunarke predusev vrše se dva oranja. Prvo se vrši nakon skidanja useva mahunarki radi zaoravanja žetvenih ostataka i očuvanja vlage zemljišta. U zavisnosti od vremena žetve mahunarke koja se gaji, period za obavljanje prvog plitkog oranja (do 20 cm u dubinu) može početi u ovom mesecu i traje do početka septembra.

Septembar

 • Pred osnovnu obradu unose se: celokupna planirana količina stajnjaka, i ½ planirane količine fosfornog i kalijumovog đubriva.
 • Duboko oranje na 25-30 cm se obavlja dve do tri nedelje pred setvu.
 • Odmah nakon oranja mora se izvršiti i dopunska obrada i to se mora izvršiti veoma kvalitetno jer raž zahteva dobro poravnano zemljište.
 • Pred setvu unose se: 1/3 planirane količine azotnog đubriva i ½ fosfornog i kalijumovog đubriva.
 • Optimalan rok setve je od sredine septembra do početka oktobra. Sje se na 12-15 cm razmaka među redovima, 6-8 cm između biljaka u redu i na 2-4 cm dubine.

Oktobar

Dobri prinosi raži su preko 4 t/ha.

Zrno se čuva sa 14% vlage i manje.