Veliki majski gundelj (Melolonta Melolonta)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

Broj generacija i prezimljavanje: Razvoj jedne generacije traje dve do tri godine. Prezimljava u svim stupnjevima razvoja.

vmg1Način nanošenja štete: Odrasli gundelji prave štetu u šumarstvu,voćarstvu i ratarstvu tako što brste lišće dok njihove larve oštećuju podzemne organe  Pri visokoj brojnosti odrasli insekti  mogu izazvati potpunu golobrst.

Očekivan preiod napada: Napad se može očekivai kada populacija gundelja postigne veliki broj koji ih tera na migraciju. Služba za upozoravanje je dužna da prati populaciju i obaveštava o mogućim pojavama rojeva.

 

vmg2Suzbijanje: Zaoravanje žetvenih ostataka smanjuje brojnost larvi u zemljištu. Hemijske mere podrazumevaju primenu insekticida tretiranjem u redove istovremeno sa setvom. Mogu se preporučiti preparati na bazi aktivne materije Endosulfan: Thidonae E-35, Thinoex 35 EC, Thiosulfan 35 EC, Tiocide-35, Beveticid, Tiomark, Endofan 35 EC.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.