Tarčužak (Capsella bursa-pastoris)

Tarčužak je još poznat kao: devojačka trava, hoću-neću, pastirska torbica, rusomača

Tarčužak se može naći u:

Strnim žitima, okopavinama, lucerištima, deteliništima, livadama, pašnjacima, višegodišnjim zasadima.

tarčužak 1Opis korova:

Korenov sistem je vretenaste građe. Stablo je uspravno, može biti golo ili maljavo, raste u visinu od 15-50 cm. Listovi koji obrazuju rozetu pri osnovi stabla su perasto deljeni. Na gornjem delu stabla se nalazi mali broj lancetastih listova koji svojim lisnim rukavcima obuhvataju stablo. Cvetovi su sitni, beli, sakupljeni u grozdastu cvast. Plod je trouglasta ljuščica.

Cveta:

Od marta do jeseni.

Plodonosi:

Od aprila do jeseni.

tarčužak 2Preventivne mere ubrajaju:

Setvu čistog semena i plodored.

Mehaničke mere uključuju:

Sprečavanje plodonošenja i širenja semena korova.

Hemijsko suzbijanje i preporučljivi herbicidi:

U strnim žitima suzbija se sa herbicidima na bazi: 2,4 D , MCPP, MCPA, primisulfurona, bentazona, klomazona. Izoproturon se može tarčužak 3upotrebiti u ozimoj pšenici, ječmu i raži u vreme kada usev ima tri lista, pa do punog bokorenja. Na livadama i pašnjacima bez
leguminoza u rano proleće od sredine bokorenja do pojave prvog kolenca primenjuje se MCPP. U suzbijanju trčužka takođe se mogu koristiti: Linuron, Metaksuron, Atrazin i Metribuzin.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.