Veliki muhar (Panicum cruss-galli)

Veliki muhar je još poznat kao brkato proso, koštan, kostrva, kokonozac.

Veliki muhar se može naći u:

Ornicama, baštama, okopavinskim usevima, lucerištima i višegodišnjim zasadima

Opis korova:

Korenov sistem je ziličaste građe. Stablo velikog muhara je člankovito visine 15- 60cm a ponekad i do 120cm. Listovi su široki, linearni sa mekim dlačicama. Cvast je klasolika
metlica. Plod je krupa.

Cvetanje i klijanje

Cveta od jula do oktobra.Klijanje se odvija tek od maja naredne godine.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se veliki muhar javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i veliki muhar nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje velikog muhara i samim tim korov neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje velikog muhara

U praksi seveliki muhar tretira kao uskolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.