Korovi kao pokazatelji vodnog režima zemljišta

Korovi su, po definiciji, velika i raznovrsna grupa biljaka koje naseljavaju poljoprivredno -proizvodni prostor, u kome pričinjavaju štetu tako što se takmiče sa gajenim biljkama za hranljive materije. Služe i kao prelazni domaćini za bolesti i štetočine. Neke vrste čak i parazitiraju na gajenim biljkama.
Korovi su uvek prisutni i njihovo suzbijanje je neizbežno. Semena korova imaju veoma dugačak životni vek. Neka semena su u stanju da zadrže svoju klijavost i do 20 godina nakon što su dospela u zemljište.
Korovi, koji su po definicij štetni, ipak su od neke koristi. Korist se ogleda u tome da pružaju informacije o stanju zemljišta. Uprkos tome što su mnogo otporniji od gajenih biljaka na loše uslove uspevanja, osnovna pravila opstanka podjednako važe za korove i gajene biljke. Informacije koje su nam od suštog značaja za uspešnu proizvodnju, dobijamo brzo i redovno uz pomoć analize korova, jer korovi se oni javljaju brzo i redovno.

Šta nam kazuju korovi?

Za proizvođače, koji nemaju prilike da redovno sarađuju sa savetodavnom službom i laboratorijama za analizu zemljišta, predlaže se metod analize korovske populacije. Na osnovu nekih korovskih biljaka, koje su prisutne na parceli, i njihovog izgleda, mogu da se donesu brzi zaključci o stanju u kome se parcela nalazi, i preduzmu mere za popravku.
Postoji mnogo različitih korovskih vrsta koje naseljavaju naše parcele. Mnoge od njih imaju veoma jedinstvene potrebe u pogledu potrebe za vodom, hemijskom reakcijom zemljišta, svetlošću, zbijenosti zemljišta.
Ovde vam dajemo nekoliko primera kako, samo posmatranjem koji su korovi prisutni na parceli, može da se oceni vodni režim zemljišta.
Voda je jedan od najbitnijih i najneophodnijih usliva za opstanak svih živih bića, tako da i korovi i gajene biljke pate od nedostaka ili preterane količine iste. Sada stupa na scenu argument koji glasi „ne treba da gledam u korove, sušu je barem lako prepoznati“. Ta tvrdnja je tačna.
Ono što želmo da postignemo, na prvi pogled, je jasna slika o vodnom režimu zemljišta. Ovo može da bude korisno pri kupovini novih parcela, zatim kao jako rani pokazatelj vodnog režima zemljišta u proleće, pre početka sušnih meseci, ili kao pokazatelj koji će uticati na izbor kulture za gajenje sledeće godine.

Korovi na suvim zemljištima?

Korovi koji obrazuju rizome, jako duboke i veoma razgranate korenove sisteme, razvili su te osobine radi opstanka na zemljištima koja imaju oskudacije sa vodom. Uglavnom se u obzir uzimaju korovi iz porodice trava (Poaceae), i ukoliko se primeti dominantna populacija korova kao što su: divlji ovas (Avena fatua), zubača (Cynodon Dactylon), pirevina (Agropyrum repens), divlji sirak (Sorghum halepense) itd. dobijaju se sledeće ključne informacije:

  • da je zemljište rastresito i da su gubitci vode povećani. Predlaže se gajenje biljaka koje imaju široke listove ili krošnje; biljke koje se mogu sejati u sistemu guste setve. Svaki prostor koji nije zasenjen listovima, ili krošnjom, je prostor koji će tokom leta da isparava iz zemljišta velike količine vode, čije je prisustvo u tom periodu od prelomnog značaja za uspeh proizvodnje. Ukoliko je gusta setva nije moguća, predlaže se malčiranje.
  • neophodno je uneti organska đubriva, ili povećati unos organskih đubriva. Organska đubriva su zadužna za povećanje količine humusa u zemljištu. Humus ima mnoge prednosti, konkretno u ovoj situaciji se ponaša kao sunđer tako što sakuplja vlagu i usporava njeno otpuštanje.
    zemljište pokazuje sklonost eroziji od strane vetra. Ovaj zaključak je jako bitan zato što se na padinama uglavnom mogu naći suvlja zemljišta, jer se voda spira u niže nivoe.

Korovi na vlažnim zemljištima

Idući logkom koja uspostavlja vezu između korovske populacije i vodnog režima zemljišta. Premeštamo se u drugu krajnost, višak vode u zemljištu. Zemljišta koja se nalaze pokraj kanala za navodnjavanje, bara, močvara i velikih vodenih tela imaju osobinu da primaju i otpušaju velike količine vode.
Štaviše, zemljišta ne mora da budu u neposrednoj blizini velikih vodenih tela da bi se osetio negativan uticaj podzemnih voda. Podzemne vode koje udaljene i kilometrima, mogu da plave parcele. Ukoliko se primete dominantne biljne populacije: trske (Phragmites sp.), oštrica (Carex sp.), paprati (Equisteopsida sp.) i korove sa plitkim korenom koji se horizontalno razganava, jasan je dokaz da parcela u plitkom sloju ima višak vode. Zaklučci koji mogu da se donesu su sledeći:

  • višak vode može biti poguban zato što remeti vodno-vazdušni režim zemljišta i lišava koren potrebnog vazduha. Drenaža zemljišta, putem građenja odvodnih kanala ili rezervoara, je jedno od zahtevnijih rešenja, ali otvara mogućnost upotrebe te iste vode, koja pričinjava štetu, za navodnjavanje u slučaju jake suše ili u tehničke svrhe;
  • voda je puna mikroorganizama koji su izazivaju trulež. Buđi, plesni i trulež korena su bolesti koje se u manifestuju u ovom slučaju. Prava stvar, za poljoprivrednu proizvodnju na ovakvim parcelama, je izbor otpornih sorti i hibrida;
  • mehanizacija teško ulazi u parcelu, stoga je bitno planirati radove sa što manje prohoda. Prilika za obradu zemljišta, kojih inače malo,u periodima kada se obrada vrši, biti još manje,
  • optimalni rokovi za setvu se neminovno pomeraju za sušnije dane. Ukoliko je ovakva situacija najpreporučljivija je setva sorti i hibrida sa kratkom vegetacijom.

Primer za analizu. Cvetnice po pravilu zahtevaju više vode nego trave. Pošto je poznato da su trave otporne na sušu cvetnice nam jasno govore gde ima vode u zemljištu. Pošto cvetnica ima dosta na ovoj površini može se reći da je ova parcela solidno opskrbljena vodom. Tamo gde je najveći i najjači žbun cvetnica može biti zgodno mesto za kopanje bunara.

Šta ako su oba slučaja prisutna?

Na pacelama se može da se nađe kombinacija i mesta koja su suva i mesta koja su prezasićena vodom. Ovo je veoma čest slučaj i postoji više rešenja za ovaj problem:

  • podzemna drenaža, kojom će se sa mesta gde je višak vode. Taj isti višak preusmeriti na mesta gde je voda potrebna ili u odvodni kanal,
  • iskoravanje bunara koji će služiti za navodnjavanje parcele.

Ovaj metod posmatranja može da se primeni uvek, svugde i na svakom zemljiuštu. Nije neophodno poznavati celu korovsku floru okoline. Prema izgledu korena korova može odmah da se zaključi, sa velikom stopom sigurnosti, kakav je vodni režim zemljišta. Pravilo opstanka ”onaj koji je najbolje prilagođen za život u datim uslovima ima priliku da se razmnožava“. Ovo važi za sva živa bića bez izuzetka.