Ovas (Avena sativa)

Ovas je posle raži najmanje rasprostranjeno strno žito. Služi za ishranu stoke, naročito konja. Pogodan je za ishranu stočnog ovas1podmladka i priplodnih grla:pastuva, bikova i nerasta. Visoka hranljiva vrednost ovsa potiče od bogatstva aminokiselinama. Izuzev triptofana, sve ostale aminokiseline sadrži u većem procentu nego što ih sadrži zrno kukuruza.

Slama je dobra prostirka za stoku. Mekša je od slame ostalih strnina i ima veću hranljivu vrednost pa se korsiti kao stočna hrana.

U smeši sa stočnim graškom ili grahoricom daje odlično seno, poznato u našim krajevima kao lanjik.

Za ishranu ljudi značajni su proizvodi visoke hranljive vrednosti i dobre svarljivosti, dobijeni industrijskom preradom: ovsene pahuljice, griz, ovsano brašno itd.

Plodored

 • Najbolji predusevi su đubrene okopavine: krompir, šećerna repa, kukuruz, suncokret;
 • Ne podnosi monokulturu;
 • Na istu površinu se vraća nakon dve do tri godine.
 • Ističu se jare i ozime sorte. Ozime sorte su fakultativno ozime što znači da se mogu gajiti i kao jare sorte.

  Ne đubri se stajnjakom.

  Valjanje i drljanje se kao mera nege useva primenjuju po potrebi.

  Mere zaštite protiv bolesti i štetočina se primenjuju po potrebi.

  Mart

  • Prvo prihranjivanje ozimog ovsa sa 50% od ½ N đubriva planiranog za prihranu;
  • Dopunska obrada u slučaju da se seje jari ovas;
  • Predsetveno đubrenje jarog ovsa sa ½ planirane količine N i đubriva i ½ planirane količine P i K đubriva;
  • Početak prvog perioda u kome se može očekivati napad larvi žitnog bauljara.
  • Početak perioda u kome je moguća pojava crne rđe žita, žute rđe žita, snežne plesni žita.
  • Optimalan rok za setvu jarog ovsa počinje čim vremenski uslovi dozvole. Seje se na 12-15 cm međuredno, 5-10 cm u redu i na dubinu od 3-4cm.
  • April

   • Optimalni rok za setvu jarog ovsa se završava do sredine meseca. Seje se na 12-15 cm međuredno, 5-10 cm u redu i na dubinu od 3-4cm;
   • Početak peroida u kome je moguća napad žitne pijavice – leme.
   • Početak perioda u kome je moguća pojava narandžaste rđe ovsa, fuzarioze žita, sočivaste pegavosti stabla, truleži korena i prizemnog dela stabla, pepelnice žita, pegavosti lista i klasa
   • Tretiranje herbicidima kod ozimog ovsa se vrši u fazi bokorenja.
   • Drugo prihranjivanje ozimog ovsa sa 50% od ½ N đubriva planiranog za prihranu pred vlatanje.
   • Maj

    • Jari ovas se prihranjuje u fazi bokorenja sa ½ planirane količine N đubriva.
    • Početak perioda u kome je moguć napad: širokotrbe žitne stenice, austrijske stenice, oštroglave žitne stenice, smrdljivog martinaodraslog žitnog bauljara, žitnih pivaca, žitne stablove ose i male zelene cikade.
    • Tretriranje herbicidima se kod jarog ovsa vrši u fazi bokorenja.
    • Jun

     • Početak optimalnog roka žetve. Kao najpovoljnije vreme za žetvu smatra se momenat kada su zrna u klascima na periferiji metlice u punoj zrelosti, a u unutrašnjem delu metlice u voštanoj zrelosti.
     • Jul

      • Kraj optimalnog roka žetve. Kao najpovoljnije vreme za žetvu smatra se momenat kada su zrna u klascima na periferiji
       metlice u punoj zrelosti, a u unutrašnjem delu metlice u voštanoj zrelosti.
       • U slučaju da se prethodni usev skida ranije može se izvršiti plitka obrada zemljišta na dubinu od 15-18 cm.
       • Septembar

        • Đubrenje pred osnovnu obradu sa ½ planirane količine P i K đubriva;
        • Duboka obrada zemljišta za jare sorte se vrši u ranu jesen. Takođe se vrši druga duboka obrada za ozime sorte. Dubina obrade se vrši na 25-30 cm. Nakon duboke obrade za ozime sorte vrši se i dopunska obrada.
        • Predsetveno đubrenje ozimog ovsa sa ½ planirane količine N đubriva i ½ planirane količine P i K đubriva;
        • Početrak drugog peroida u kome se može očekivati napad larvi žitnog bauljara. Period se završava prvim mrazevima.
        • Optimalni rok setve ozimog ovsa počinje 20. Septembra. Seje se na 12-15 cm međuredno, 5-10 cm u redu i na dubinu od 3-4cm.
        • Oktobar

         • Optimalni rok setve ozimog ovsa se završava 10. oktobra. Seje se na 12-15 cm međuredno, 5-10 cm u redu i na dubinu od 3-4cm.
         • Seme se čuva sa 14% vlage.