Uljana repica (Brassica sp.)

Uljana repica je bogata uljem. Seme sadrži 40-49% ulja. Rafinisano ulje je kvalitetno i može se koristiti u ljudskoj ishrani. Nerafinisano služi kao sirovina za dalju preradu. Preradom se dobijaju mazivo, sapun i biodizel. Ulje se takođe upotrebljava u tekstilnoj i kožarskoj industriji.

Posle ceđenja ulja ostaju pogače koje su odlična stočna hrana. Od 100 kg semena uljane repice dobija se oko 60 kg pogača, bogatih belančevinama, sa oko 28% sirovih proteina.

Postoje selekcionisane sorte uljane repice koje se mogu koristiti kao zelena stočna hrana. Značajna je po tome što u proleće najranije daje zelenu masu. Ukoliko želite da uljanu repicu koristite u ovu svrhu raspitajte se detaljno da li selekcionisana za ishranu stoke. Ukoliko nije selekcionisana postoji mogućnost trovanja stoke koja se hrani tom zelenom masom.
Pošto obrazuje veliku organsku masu, pogodna je za zelenišno đubrenje. Dobra je rana pčelinja paša.

ur2

Nakon ceđenja ulja ostaju pogače koje su dobra stočn hrana.

Ima velik agrotehnički značaj. Odličan je predusev za pšenicu. Pošto se rano odnosi sa parcele, krajem juna meseca, moguća je postrna setva. Radovi koji se obavljaju na uljanoj repici padaju u vreme kada nema mnogo posla sa drugim usevima.

Uljana repica u plodoredu

 • Uljane repice su podložne napadu štetočina. Zato se obavezno gaje u plodosmeni.
 • Na istu površinu se vraća za 4-5 godina.
 • Dobri predusevi su strna žita, pasulj, grašak, grahorice, rani krompir i crvena detelina.
 • Ne sme se gajiti posle suncokreta i soje.

Đubrenje

Količine čistih hraniva koje su uljanoj repici potrebne su sledeće:

 • 120-160 kg/ha azota
 • 96-128 kg/ha fosfora
 • 96-128 kg/ha kalijuma
 • Ne đubri se direktno stajnjakom

Suzbijanje korova

Uljana repica ima bujan porast i rano obrazuje veliku nadzemnu lisnu masu koja guši korove tako da je prskanje herbicidima svedeno na minimum i vrše se po potrebi.

Kalendarski prikaz radova

Mart
April
Maj
Jun
 • Početak perioda u kome je žetva moguća. Dozrevanje ljuski je vremenski dosta dugo i neujednačeno što otežava nalaženje savršenog momenta za žetvu uljane repice.
 • ur3

  Prikaz polja uljane repice spremnog za žetvu.

  Znaci zrelosti su: žuto smeđa boja useva, suvo lišće, ljuske na središnjim granam su sivo smeđe boje. Na udar ruke o stabljiku ljuske pucaju i prosipaju seme.

 • Sa žetvom se počinje kada je vlaga u semenu pala na 18%.
 • Pred osnovnu obradu u zemljiše se unosi 2/3 planirane količine fosfornog i 2/3 planirane količine kalijumovog đubriva.
 • Početak perioda u kome je moguća osnovna obrada zemljišta. Odmah po skidanju preduseva zaorava se strnjika na oko 15 cm. Time se čuva postojeća vlaga ,suzbijaju korovi i rasuto seme prethodnog useva.
 • Duboka obrada obavlja se rano, oko tri nedelje posle zaoravanja strnjike. Dubina oranja je 25-30 cm.
 • Površinski sloj se odmah ravna i sitni. Završna priprema se sastoji od tanjiranja, ako je potrebno i kombinovane pripreme. Rano obrađeno zemljište ima do setve dovoljno vremena da se slegne i stvori povoljnu sredinu za seme.
Avgust
 • Pred setvu u zemljište se unose 2/3 planirane količine azotnog đubriva, 1/3 planirane količine fosfornog đubriva i 1-3 planirane količine kalijumovog đubriva.
 • Kvalitetna predsetvena priprema zemljišta je od ključnog značaja zato što se uljana repica seje jako plitko. Sem je sitno i ukoliko se poseje u nedovoljno pripremljeno zemljište dolazi do neujednačenog nicanja i podbačaja u sklopu.
 • Optimalan rok za setvu je 20-31 avgusta. Ovako se seje da bi uljana repica do zime dobro razvila koren i nadzemnu masu. Razmak između redova je 20-30 cm, razmak između biljaka u samom redu je 4-5 cm i dubina setve je 1,5-2 cm.
 • Početak perioda u kome je moguć napad: repičinog crvenoglavog buvača.
 • Početak perioda u kome je moguća pojava: pegavosti uljane repicevlažne truleži korenakile uljane repice, suve truleži, bele truleži sive truleži.
Septembar
 • Kao mera nege preporučuje se valjanje glatkim valjcima radi sabijanja, ravnanja i uspostavljanja kapilariteta zemljišta. Teška i vlažna zemljišta se ne smeju valjati.
 • Pokorica zemljišta predstavlja velik problem usled plitke setve uljane repice. Ukoliko se posle setve obrazuje pokorica neophodno je razbiti je lakom drljačom. Pred nicanje se ne primenjuje drljanje jer bi drljača mogla oštetiti mladu biljku.
 • Žanje se kombajnom koji je podešen za uljanu repicu. Motovilo se uklanja sa hedera kako ne bi mlatilo seme iz ljuski.

Čuvanje

Seme se posle žetve obavezno suši, vlaga se spušta na 11% i tako se skladišti.