Suncokret (Helianthus annus) gajenje, đubrenje, navodnjavanje, zaštitia

Suncokret (Helianthus annus) je najznačajnija biljka uljarica u našoj zemlji. Preradom zrna u uljarama se dobija kvalitetno jestivo ulje. Ulje je bogato vitaminima A,D,E i K. Ulje ima veliku energetsku vrednost. Ulje se dalje koristi u konzervnoj industriji, za dobijanje margarina, majoneza i sličnih biljnih masti.

Od suncokretovog ulja se dalje može proizvesti boja, lak, firnajz, motorno ulje i bio-dizel.

Nakon ceđenja ulja ostaju suncokretove pogače iliti suncokretova sačma. Ovo je odlična stočna hrana pogotovu za muzne krave jer sadrži oko 3,5% ulja oko 36% belančevina i 20-22% ugljenih hidrata.
Prženo suncokretovo zrno je u ishrani ljudi poznato kao veoma
popularna grickalica.

Mlade biljke suncokrta su pogodne za silažu. Posle žetve suncokreta glave se mogu mleti u brašno za ishranu stočnog podmladka. Suncokret je poznat još kao medonosna biljka ali pčelari nerado koriste suncokret za pčelinju pašu jer je dobijen med nezadovoljavajućeg kvaliteta.

Plodored

 • Suncokret je kultura koja jako izcrpljuje zemljište i uzastopna setva ne dolazi u obzir. Kao dodatan razlog je taj što suncokret deli bolesti i štetočine sa drugim kulturama kao što su soja i uljana repica.
 • Suncokret se može vraćati na istu površinu tek nakon 4 godine ako je sejan u komercijalne svrhe ili 6 godina ako je sejan u semenske svrhe.
 • Najbolji predusevi su: strna žita, kukuruz, jednogodišnje i višegodišnje mahunarke.
 • Ukoliko ima sistema za navodnjavanje suncokret se može gajiti kao postrni usev za proizvodnju stočne hrane.
 • Kao predusev suncokret je dobar za pšenicu zato što se rano odnosi sa parcele.

 Đubrenje suncokreta

 Količine čistih hraniva koje suncokret zahteva su:

 • 70-90 kg/ha azota
 • 60-110 kg/ha fosfora
 • 60-80 kg/ha kalijuma
 • Može se đubriti direktno stajnjakom u količini od 30t/ha

Navodnjavanje

Navodnjavanja je moguća mera nege. Prinosi mogu biti povećani 50%-100%. Sprovodi se u kritičnim fazama razvoja, prvo zalivanje u fazi formiranja cvasti (butonizacije), drugo u fazi cvetanja i treće u fazi nalivanja zrna.. Zalivna norma kreće se 40-60 cm vode.

U našim uslovima navodnjavanje često daje negativan efeat, usled pojačanog napada patogena koji izazivaju bolesti.

Suncokret (Helianthus annus) - semenke

Na godišnjem nivou Rusi pojedu više semenki suncokreta nego sve zemlje EU zajedno.

Kalendar ski prikaz gajenja suncokreta:

Mart
 • Zatvaranje brazda i dopunska obrada zemljišta. Priprema zemljišta za setvu.
Apri
Maj
 • Prvo međuredno kultiviranje suncokreta sprovodi se nakon pojave 1-2 para stalnih listova izvodi se na dubinu 6-8 cm. Drugo kutiviranje se izvodi 15-ak dana kasnije na dubinu 10-12 cm.
 • Prihranjivanje se vrši sa ¼ planirane količine azotnog đubriva kada je suncokret u fazi 7-8 listova.
 • Početak perioda u kome je moguć napad crne repine vaši 
Jul
 • U zavisnosti od preduseva u julu počinje period u kome se vrši prvo, plitko, letnje oranje sa ciljem zaoravanja strnjike i žetvenih ostataka. Ore se na dubnu 15-18 cm. Period traje do oktobra meseca. Ukoliko se predusev ne skine sa parcele do oktobra onda se u oktobru primenjuje samo jedno oranje.
 • Početak perioda u kome je moguć napad poljske stenice i crvene alekulide.
Septembar
 • Početak perioda u kome je žetva moguća. Znaci zrelosti su sledeći: Jezičasti cvetovi su suvi i opadaju, delovi plodnih cvetova pri dodiru ruke lako opadaju, spoljna strana glavicedobija žutu boju, listovi su suvi i stablo je drvensato i mrke boje.
 • Žetva treba da se sprovoede u roku od 15 dana. Praksa je
 • Kombajni moraju biti dobro podešeni za suncokret. U protivnom, lom semenki je veoma velik. Može dostiži do 40% loma.
Oktobar
 • Pred duboko oranje unose se ¼ ukupne količine azotnog đubriva, ½ planirane količine fosfornog đubriva, ½ planirane količie kalijumovog đubriva i celokupna planirana količina stajskog đubriva.
 • Početak perioda u kome je moguće duboko, jesenje oranje. Nije bitno da li se izvršilo letnje oranje, u oktobru se uvek ore na punu dubinu 25-30 cm.

Čuvanje

je najsigurnije sa 6-7% vlage.