Suncokret (Helianthus annus)

Značaj

Suncokret je najznačajnija biljka uljarica u našoj zemlji. Preradom sunc1zrna u uljarama se dobija kvalitetno jestivo ulje. Ulje je bogato vitaminima
A,D,E i K. Ulje ima veliku energetsku vrednost. Ulje se dalje koristi u konzervnoj industriji, za dobijanje margarina, majoneza i sličnih biljnih masti.

Od suncokretovog ulja se dalje može proizvesti boja, lak, firnajz, motorno ulje i biodizel.

 

Nakon ceđenja ulja ostaju suncokretove pogače iliti suncokretova sačma. Ovo je odlična stočna sunc2hrana pogotovu za muzne krave jer sadrži oko 3,5% ulja oko 36% belančevina i 20-22% ugljenih hidrata.
Prženo suncokretovo zrno je u ishrani ljudi poznato kao veoma
popularna grickalica.

Mlade biljke suncokrta su sunc3pogodne za silažu. Posle žetve suncokreta glave se mogu mleti u brašno za ishranu stočnog podmladka.

Suncokret je poznat još kao medonosna biljka ali pčelari nerado koriste suncokret za pčelinju pašu jer je dobijen med nezadovoljavajućeg kvaliteta.

Plodored

 • Suncokret je kultura koja jako izcrpljuje zemljište i uzastopna setva ne dolazi u obzir. Kao dodatan razlog je taj što suncokret deli bolesti i štetočine sa drugim kulturama kao što su soja i uljana repica.
 • Suncokret se može vraćati na istu površinu tek nakon 4 godine ako je sejan u komercijalne svrhe ili 6 godina ako je sejan u semenske svrhe.
 • Najbolji predusevi su: strna žita, kukuruz, jednogodišnje i višegodišnje mahunarke.
 • Ukoliko ima sistema za navodnjavanje suncokret se može gajiti kao postrni usev za proizvodnju stočne hrane.
 • Kao predusev suncokret je dobar za pšenicu zato što se rano odnosi sa parcele.
 •  Đubrenje:

   Količine čistih hraniva koje suncokret zahteva su:

  • 70-90 kg/ha azota
  • 60-110 kg/ha fosfora
  • 60-80 kg/ha kalijuma
  • Može se đubriti direktno stajnjakom u količini od 30t/ha
  • Navodnjavanje

   Navodnjavanja je moguća mera nege. Prinosi mogu biti povećani 50%-100%. Sprovodi se u kritičnim fazama razvoja, prvo zalivanje u fazi butonizacije, drugo u fazi cvetanja i treće u fazi nalivanja zrna.. Zalivna norma kreće se 40-60 cm vode.

   U našim uslovima navodnjavanje često daje negativan efeat, usled pojačanog napada patogena koji izazivaju bolesti.

   Kalendar ski prikaz gajenja:

   Mart

   • Zatvaranje brazda i dopunska obrada zemljišta. Priprema zemljišta za setvu.
   • Apri

    • Predsetveno se unosi ¼ planirane količine azotnog đubriva, ½ planirane količine fosfornog đubriva i ½ planirane količine kalijumovog đubriva.
    • Rok za setvu suncokreta je 1-10 aprila na černozemu i 1-19 aprila na ritskim zemljištima. Kasnija setva se ne preporučuje jer se pokazalo da prinosi opadaju i da bolja agrotehinka ne može da nadomesti gubitak koji kasnijom setvom nastaje. Vegetacioni prostor za srednjerane hibride je 60 cm međurednog razmaka i 30 cm razmaka između biljaka u redu dok je za ranije hibride 60 cm međuredni razmak i 30-35 cm razmak u redu. Dubina setve je 3-8 cm što zavisi od zemljišta;ako je peskovito seje se dublje, dok se na ritskim zemljištima seje pliće. Ukoliko se seme nabavlja kao setvena jedinica razmaci i dubina setve su prikazani na pakovanju.
    • Posle setve i pre nicanja primenjuju se herbicidi.
    • Početak perioda u kome je moguć napad: lucerkine stenice, crne repine pipe, peščara, stepskog popca, italijanskog skakavca, marokanskog skakavca, rovca, velikog majskog gundelja, skočibuba (žičnjaka)blapsa, ozime sovice, ipsilon sovice, C. sovice, gama sovice i kukuruzne sovice.
    • Početak perioda u kome je moguća pojava: plamenjače suncokreta, rđe suncokreta, sive lisne pegavosti suncokreta, bele truleži, sive mrke pegavosti stabla i sive truleži suncokreta.
    • Maj

     • Prvo međuredno kultiviranje suncokreta sprovodi se nakon pojave 1-2 para stalnih listova izvodi se na dubinu 6-8 cm. Drugo kutiviranje se izvodi 15-ak dana kasnije na dubinu 10-12 cm.
     • Prihranjivanje se vrši sa ¼ planirane količine azotnog đubriva kada je suncokret u fazi 7-8 listova.
     • Početak perioda u kome je moguć napad crne repine vaši 
     • Jul

      • U zavisnosti od preduseva u julu počinje period u kome se vrši prvo, plitko, letnje oranje sa ciljem zaoravanja strnjike i žetvenih ostataka. Ore se na dubnu 15-18 cm. Period traje do oktobra meseca. Ukoliko se predusev ne skine sa parcele do oktobra onda se u oktobru primenjuje samo jedno oranje.
      • Početak perioda u kome je moguć napad poljske stenice i crvene alekulide.
      • Septembar

       • Početak perioda u kome je žetva moguća. Znaci zrelosti su sledeći: Jezičasti cvetovi su suvi i opadaju, delovi plodnih cvetova pri dodiru ruke lako opadaju, spoljna strana glavicedobija žutu boju, listovi su suvi i stablo je drvensato i mrke boje.
       • Žetva treba da se sprovoede u roku od 15 dana. Praksa je

        sunc4

        Prikaz suncokreta spremnog za žetvu.

       • Kombajni moraju biti dobro podešeni za suncokret. U protivnom, lom semenki je veoma velik. Može dostiži do 40% loma.
       • Oktobar

        • Pred duboko oranje unose se ¼ ukupne količine azotnog đubriva, ½ planirane količine fosfornog đubriva, ½ planirane količie kalijumovog đubriva i celokupna planirana količina stajskog đubriva.
        • Početak perioda u kome je moguće duboko, jesenje oranje. Nije bitno da li se izvršilo letnje oranje, u oktobru se uvek ore na punu dubinu 25-30 cm.
        • Čuvanje je najsigurnije sa 6-7% vlage.